Дасхал 1

Шанарта тэмдэгэй нэрэнүүдые удхаарнь хубаагты.


1) элүүр а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
2) хүйтэн а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
3) хүрин а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
4) набтар а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
5) хула а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
6) сабидар а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
7) дүлии а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
8) томо а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
9) сэнхир а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ
10) бүрхэг а) хэмжүүрэй шэнжэ
б) бэеын шэнжэ
в) зүһын шэнжэ
г) үнгын шэнжэ
д) байгаалин шэнжэ