Дасхал 1

Илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүдые юрэнхы зэргын болгогты.

Зөөлэхэн сагааншаг*1 шарайнь хүрин улаабтар*2 боложо, хүрибтэр*3 нюдэниинь хурсадажа, шэхэниинь һоноржоно. Сахилгаанай унтарамсаар, дахин юуншье харагдахаяа болижо, түрүүшынхиһээ пэд харанхы*4 болошобо.


Харюу
1) сагааншаг
2) улаабтар
3) хүрибтэр
4) харанхы