Дасхал 1

Үгтэһэн тэмдэгэй нэрэнүүд ямар падежэй залгалтатайб. Тааруулан табигты.


1) хүхюугэй, баянай, дуушын а) Н.п
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
2) боротой, сагаантай, ехэтэй а) Н.п
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
3) үндэрһөө, мууһаа, гоёһоо а) Н.п
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
4) монсогор, улаан, бүдүүн а) Н.п
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
5) бэрхэдэ, харада, сагаанда а) Н.п
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
6) сэбэрые, һэргэгые, утые а) Н.п
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
7) хурсаар, наринаар, уринаар а) Н.п
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.