Дасхал 1

Илгагдаһан үгэнүүдэй зохилдол элирүүлэгты.

Халуун дулаанай[1] эхилхэдэ, Хамаг модод шууялдана. Хасуури гансал аниргүй, Хара барагараа[2] алдаагүй. Хүйтэнэй[3] гэнтэ буухада, Хүрэһэн модод гэмэрэлдэнэ. Хэдыдэш хасуурида хамаагүй, Хүхэ ногоохоноо[4] алдаагүй.

Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.: