Дасхал 1

Тэмдэгэй нэрэнүүдэй хамаадал заагты.


1) бэрхынгээ, бэрхэеэ, бэрхэдээ, бэрхэһээн а) нюурта
б) өөртэ
2) гоёмни, бэрхэшни, дулааниинь, харатнай а) нюурта
б) өөртэ