Дасхал 1

Ямар мэдүүлэл соо тэмдэгэй нэрэнүүд элирхэйлэгшэ, хэлэгшэ болоноб? Тааруулан табигты.


1) Энэ намар бороогүй, хуурай сэлмэг байба. а) элирхэйлэгшэ
б) хэлэгшэ
2) Һайхан эжын гар урин,
Һайн хүнэй шарай урин.
а) элирхэйлэгшэ
б) хэлэгшэ