Дасхал 1

Текст соо илгаатай тэмдэгэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Гэпэл Бадаев гээшэ мяхалиг[1] улаан нюуртай, нюргаар үндэршэг, наһааршье Доржоһоо аха хэбэртэй. Тэрэнэй уралынь шулгархай, баруун нюдэн доронь хүхэбтэр[2] . Хүбүүн үргэн[3] сээжэтэй, богонихон гартай. Наадаша жороо нюдэдынь баһанги, дээрэлхүү[4] .

а)
Тэмдэгэй нэрэ:
б)
анхан:
гараһан:
в)
шанарта:
бүридэлтэ:
г) Шанарай зэргэ:
юрын:
сасуулһан:
үлүүлһэн:
багадхаһан, хөөршөөһэн:
д) Тоо
нэгэнэй:
олоной:
е) Зохилдол
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
ж) Хамаадал
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
з) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: