Дасхал 1

Юрын ба бүридэлтэ тоогой нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые илгагты.


1) Арбан хоёр жэлэй эхин – ама сагаан хулгана гэжэ арадай аман үгэ бии. а) юрын
б) бүридэмэл
2) Шара хубсаһатай хүн хоёр үдэр соо хаанай хүлые эмшэлхэеэ эмэй ногоо, сэсэг хатаажа бэлдэбэ. а) юрын
б) бүридэмэл
3) Хаан энэ эм хоёр үдэр уужа, хүлэйнь үбшэн буужа, хоолдоо орожо, унтаха нойртой боложо, бэень амарба. а) юрын
б) бүридэмэл
4) Хүдөөгэй аймагуудта табан зуун табин табан байра номой һангууд, тэдэнэрһээ ном тараажа үгэдэг наян дүрбэн филиал ажалладаг. а) юрын
б) бүридэмэл
5) Арбан хургандаа уратай, бэлигтэй хүниие "алтан гартан" гэжэ дэмы хэлээгүй байха. а) юрын
б) бүридэмэл
6) Арбан найман наһатайдаа ажабайдалаа эрид хубилгажа, холын Түбэд орон руу шажанай һургуули хэхэеэ зорёо. а) юрын
б) бүридэмэл