Дасхал 1

Эдэ мэдүүлэлнүүд соо юрын тоогой нэрэнүүд байна гү? Байгаа һаань, илгагты.

Агнууриин газарай ниитэ талмай гуша мянга табан зуун гушан хоёр гектар болодог. Хорин найманһаа дээшэ түрэлэй һүн тэжээлтэ амитад, зургаан түрэлэй ойн шубууд, гушаад түрэлэй уһанай шубууд тоологдоно.