Дасхал 1

«…Хариин хэлээр мэдэхэгүй
Харанхы бүдүүлиг байһандаа
Заступ хүрзөөр зандуулжа
«Затылок» байхаа мэдэһэн гээ»

1)Бато Базарон «Хоёр север»
2)Сорон Михаханов «Бадлын Гарма»
3)Цырен-Дулма Дондокова «Шулуунууд дуулана»