Дасхал 1

«…Хэнэй гэмээр буряад
Тажаа малнууд гэгдээд
Тулюур ядуу байгааб, –
Аяар хэзээ мэдээш.
Алмаз хатуу зүрхөөр
Эбдээд тушаа-гэнжээ
Агуу сүлөө олохоор
Харгы замы шэнжээш.»

1)«Хоёр север»
2)«Бадлын Гарма»
3)«Туг»