Дасхал 10

Баглуулһан тоогой нэрэ мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоноб?

а) Арбаад гаран барилгашад шэнэ һургуули барихаяа ерээд байба. б) Ерээд онһоо хойшо бидэ модо тарижа эхилээ һэмди.

нэрлүүлэгшэ
хэлэгшэ
нэмэлтэ
элирхэйлэгшэ
ушарлагша