Дасхал 10

Түлөөнэй үгэнүүдые хоёр газар хубаагты.


1) Би а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
2) намда а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
3) таанар а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
4) тэрэ а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
5) минии а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
6) булта а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
7) тэдэнэр а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
8) ямар а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
9) юун а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
10) хэн а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
11) заримууд а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
12) та а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
13) юунүүд а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
14) алибаа а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
15) ондоо а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
16) бүгэдэ а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
17) иимэ а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо
18) эдэнэр а) нэгэнэй тоо
б) олоной тоо