Дасхал 10

Дулдыданги үгэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб?


1) Хориие хороохо а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
2) Эндэ һууна а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
3) Илаһан хүбүүн а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
4) Мууһаа муу а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
5) Бултандань хубааба а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
6) Бэшэ хонидынь а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
7) Үглөөдэр ниидэхэ а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
8) Мүргэдэг үхэр а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
9) Модон гэр а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ
10) Шэрээр шэрдэхэ а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй нэрэ
е) Дайбар үгэ