Дасхал 10

Үгтэһэн холбуулалнуудые 2 бүлэг болгожо хубаагты.


1) Үндэр тэнгэриин а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
2) Үсөөн болоодүй а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
3) Элбэг байхада а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
4) Наранай зүгһөө а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
5) Гансаараа гараха а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
6) Олон түмэн а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
7) Хүлэгөө унажа а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
8) Эдеэнэй һайханиие а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
9) Хоёрдохи хатанһаа а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал
10) Ехэ һонирхолтойгоор а) нэрэ холбуулал
б) үйлэ холбуулал