Дасхал 10

Дахуулалнуудые олоод, илгааень тодоруулагты.

Хабарай илдам улаан наран доро буужа, тэрэнэй наагуур муухай зузаан хара үүлэн халхалаад, газар дэлхэйн шэг шарайнь хара бараан болошоно. Эхэ эсэгэнэрнай уридшалан хаража, бүхы юумэеэ гамнуулжа, арьбадхуулжа һургадаг байһаниинь сэнгүй үнэтэй ха юм. Хэлэгшыеш нюдөөрөө хаража, гараараа барижа үзэхэдөө үнэншэхэб. Үдын халуун бууража, үдэшын наран урга тудан улайржа, тунгалаг һэрюухэн болоно.

а) бэеэ дааһан
б) юрын