Дасхал 10

Хаалтаар илгаһан үгэнүүдые шэлээд, мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоһыень заагты.

Буряад (зомнай) үе наһанайнгаа (унаган нүхэрөө) морин эрдэни гэжэ нэрлэдэг. (Манай) үльгэр домогой, баатар мэргэшүүлэй хүлэг моридынь хурдан түргэн, ухаатай сэсэн, (хүндэл адляар) үгэлдэг хадаа «турья, турья, турьянза, турьян хэлэхым дуулалза» гэжэ (түүрээдэг ха юм). Арад зомнай аялга дуундаа аһан (түрүүн) агта (моридоо) магтадаг заншалтай, ушар иимэһээ «Эрбэд соохор», «Нариихан шарга», («Хүрин хээр» гэһэн) (дуунуудай) (сууряан) таһардаггүй.

а) Нэрлүүлэгшэ
б) Хэлэгшэ
в) Нэмэлтэ
г) Элирхэйлэгшэ
д) Ушарлагша