Дасхал 10

Соносхолой ямар хубинь алдуутайгаар зохёогдоһон байнаб гэжэ заагты.

Соносхол
Үглөөдэр үдэрэй 3 сагта, манай һургуулида (1) мэдээжэ һэдхүүлшэн Владимир Познертой (2) уулзалга хүлеэгдэнэ (3). Бүхы һургагшад тус уулзалгада уригдана (4).
Һургуулиин дирекци(5)

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4