Дасхал 10

* тэмдэгэй орондо таараха үзэг табижа, таабари таагты.


а) Хүнд соо хүхэ шоно (хутга). б) Харг уруу хара аяганууд мухариба (морин турн). в) Хүлг аад, гдэг, һабарг аад, абирдаг, далиг аад, ниидэдэг (үүлн).