Дасхал 10

Тодо бэшэ -өө, -ээ аялгануудые табигты. Оньһон үгэнүүдэй удха дээрэ бодомжологты.


а) Һүүдэр хаража, гоё болохо,
Үетэн хаража, сэсэн болохо.
б) Үнэн юумэ үнөөр,
Үнэгэн малгай үһөөр.
в) Һүүдэр хараад, һүхэеэ бариба,
Һүүл хараад, һоёогоо харуулба.