Дасхал 10

* тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые табигты.


а) Алтан дэлхэйн амтанай ам абаржа ябаа һаа буян. б) Ядаһан тулһан, үбшн үлбэр хүнүүдтэ туһалжа үгэлгэ үгэжэ ябаа һаа буян. в) Буруу хурсал үйлэдэнгүй, арюун сэбрээр ябабал буян.