Дасхал 10

Шүлэг соо абтаһан үгэнүүдынь илган гаргагты.

Хүбүүн сэсэгхэниие үлеэгээдхибэ —
Хөөмэй шаар задараадхиба.
Олон заахан парашютистнүүдэй
Олоороо һүрэһэн шэнгил.
(Арбюкова Н.)