Дасхал 10

Үгтэһэн шүлэг соо удхаар тааруулан аялгануудыень табигты.


Ххэ далайн хүбдэ
Хүгшэн үбгэн холаа
Үмхи хара гэртхэн
Гушан гурбан жл соохоно
Байһан һһан гэлэй даа.