Дасхал 10

Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты.

Зүгы гээшэ айхабтар ажалша, шанга журамтай, байгаалида туһатай амитан юм. Тэдэнэй ашаар сабшаламнай олон сэсэгтэй, үндэр ургасатай байдаг гээшэ.

а) н.п.
б) х.п.
в) з.п.
г) ү.п.
д) зб.п.
е) хм.п.