Дасхал 10

Ямар мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэ нэрлүүлэгшэ болоноб?

1) Ябаһан хүн яһа зууха, хэбтэһэн хүн хээли алдаха.
2) Манай нютаг хадата, модото гэжэ харахат.