Дасхал 11

Тоогой нэрэнүүд ямар мэдүүлэл соо нэмэлтэ, ушарлагша, элирхэйлэгшэ болоод байнаб?

1) Һургуулияа дүүргээд, табан жэлэй дээдэ һургуулида хоюулаа орообди.
2) Юһэдэхиие дүүргээд, гурбан жэлэй дунда һургуулида хоёроороо орожо һурахада, һайн байха.