Дасхал 11

* тэмдэгэй орондо дифтонгнуудые табигты.


Республикын зүүн аймагууд нэгэн болохо Яруунын аймаг Витим мүрэн урда хажууг гүбээлиг талаһаа баруулжаа, Үдэ голой хоёр эрьеэр байрланх.