Дасхал 11

Холбуулалнуудай гол үгэһөө дулдыданги үгэдэнь асуудал табигты.


1) Унда уугаад а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
2) хүнэй эрхим а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
3) бодолнуудай нэгэн а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
4) түрэһэн газар а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
5) угаа мэдэхэ а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
6) ямаршье яһанай а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
7) хойто үетэндөө а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
8) арбатай хүбүүн а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
9) гоёор шэмэглэхэ а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?
10) үсэгэлдэр ерэжэ а) юугээ?
б) хэзээ?
в) ямараар?
г) юу?
д) хэдытэй?
е) ямар?
ж) хэнэй?
з) юунэй?