Дасхал 11

Холбуулалнууд байгуулгаараа, бүридэлөөрөө хэды янза болон илгардаг бэ?

1) байгуулгаараа 2, бүридэлөөрөө 4
2) байгуулгаараа 3, бүридэлөөрөө 4
3) байгуулгаараа 2, бүридэлөөрөө 5