Дасхал 11

Юрын деепричастна дахуулалтай мэдүүлэл ологты.

1) Бэе үтэлбэшье, һанаан үтэлхэгүй.
2) Тэдэ зониие ажаглахада, бултадаа ажалшан хүнүүд хэбэртэй
3) Үдэшын наран хадын саана шэнгэжэ, огторгойн хаяагаар улайран ууяжа харагдана.
4) Байгал далайн манан дэгдэжэ, заха хизааргүй үргэн уһан урдамнай долгилно.