Дасхал 11

Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд соо бүридэмэл үйлэ хэлэгшэтэйень оложо шэлэгты.

1) Үдын халуун бууража, газаамнай тунгалаг һэрюухэн болошобо.
2) Хүнэй шамда һай хэһыень ходо һанажа ябаарай.
3) Хада уулаарнай ан гүрөөл яһала баян юм.
4) Модоной һалаа мүшэрнүүдэй дундуур жэжэхэн шубууд ниидэсэгээнэд.
5) Намагтай болдогтой харгыда набтархан бороёо табилуулнаб.