Дасхал 11

Эдэ үгэнүүдэй залгалта -и болгохо гү?

Джунгл..., демократ..., плантац..., редакц...

1) болгохогүй
2) болгохо