Дасхал 11

Мэдүүлэл соо гаралай падежэй залгалтатай үгэнүүдые илгагты.

Хүндэлэн түмэр дээрэ нэгэ гулабхаа һууба. Хүлдэнь модон уяатай байба. Тэрэ гулабхаае модонһоонь татажа, доошонь буулгабаб. Хүнһөө хутага эрижэ, тэрэ модыень абажа хаябаб. Үшөө тэрэ модонһоо гадуур хүлыень зангидажархиһан байба. Тэрэ зангилааень хахад час соо арайхан таһалжа абааб.