Дасхал 12

Бутархай тоогой нэрэ мэдүүлэл соо ямар гэшүүн болоноб?

1) Зургаанай таба гээшэ бутархай тоо болоно. 2) Найман метр хахад бүд абааб. 3) Би юһэ хахадта ерэхэб.

а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) нэмэлтэ
г) элирхэйлэгшэ
д) ушарлагша