Дасхал 12

Нэрэ, үйлэ холбуулалнуудые ологты.

Байгалай уһан тунгалаг, тиимэһээ оёоройнь хайр шулуун наранда шаруулжа, элихэнээр харагдажа байдаг.


1) Байгалай уһан а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
2) Уһан тунгалаг а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
3) Оёоройнь хайр шулуун а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
4) Наранда шаруулжа а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
5) шаруулжа элихэнээр а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
6) элихэнээр харагдажа байдаг а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал