Дасхал 12

Юрын причастна, деепричастна дахуулалнуудые тодоруулагты.

Онон урдаха бүреэ үргэн болоһоор, Шиилхэ мүрэнтэй ниилэжэ, Амар мүрэндэ шудхадаг. Хубсалаад, абын газаашаа гарахада, ехэл хүйтэн хоноһон янзатай байба. Ажалша бэрхэ хүнүүд жэргэмэлэй жэргээгээр адли бодожо, ажал хүдэлмэридөө гарадаг гээшэ. Нохойн хоншоор, тэхын шээг, долоогонын жэмэсыень бусалгаад уухада, бэеын тамир һайжардаг юм.

а) юрын причастна
б) юрын деепричастна