Дасхал 12

Ямар мэдүүлэл соо нэрлүүлэгшэ хэлэгшэ хоёрой хоорондо зурлаа табигданаб?

1) Арбан хара нүгэлэй нэгэниинь тамхи таталга.
2) Тайга манай хоёрдохи гэр гэжэ ангуушад хэлсэдэг.
3) Адхахада адха дүүрэхэгүй аад, табихада тала дүүрэхэ.
4) Эхын һанаан үридөө, үриин һанаан хээрэдэ.
5) Дээрэһээ зүбшөөл, дороһоо дэмжэлгэ хэрэгтэй даа.