Дасхал 12

* тэмдэгэй орондо хонгёо хашалгануудые табигты.


Дэлхэй дээрэхи аууд сооһоо тон ошхон ба аюутайнь эреэн үөөһэн юм. Аһанайнь үнгэ шарал аад, һудалтай. Тиимэһээ эреэн үөөһэн хатанги шаргал нооон соо харагдадаггүй.