Дасхал 12

Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты.

Голой зүүн баруун эрьеые урадхалаарнь илгадаг юм. Бархан уулын оройгоор бүргэд шубуун дэбинэ.

а) н.п.
б) х.п.
в) з.п.
г) ү.п.
д) зб.п.
е) хм.п.