Дасхал 13

Али мэдүүлэл соонь тоогой нэрэ мэдүүлэлэй шухала гэшүүн болоноб?

1) Буряад дархашуулай бүтээлнүүд хэдэн зуун жэлэй урда тээ мэдээжэ байһан.
2) Манай эхэ эсэгэнэр табан хушуу малаа үдхэжэ, жэлэй дүрбэн сагта сагаан эдеэтэеэ байһан.
3) Табан таба – хорин таба болохо.