Дасхал 13

Эндэ үгтэһэн арадай һургаалнууд соо хэлэнэй үзүүрэй аялгантай үгэнүүдые илгагты.

· Гэртэ ороходоо, эгээ аха хүнһөө түрүүлэн, саашадаа наһанайнгаа хэмжээгээр һубарилдан ородог байгаа. · Эдеэлхэдээ, аха хүнһөө урид табагта хүрэхэгүй. · Эхэ эсэгынгээ, аха эгэшынгээ үгэ дуулаха, урдаһаань һөөргэдэхэ, арсадаха ёһогүй.