Дасхал 13

Юрын, бэеэ дааһан дахуулалнуудые илган ологты.

Январиин хүйтэн янгинажа, яһанай һудалаар үлеэжэ байтараа, шадалаа барагдаһаар номгоржо, сагаан һарамнай дулааханаар гараба. Урин дулаан хабарай сагай ерэхэдэ, үнэр дэлгэр тала дайдамнай һэргэн, үнгын сэсэгүүдээр һалбаран долгилжо, хүбшэ тайгамнай ногоорон, хүхы шубуунай дуугаар ханхинан зэдэлдэг.

а) юрын
б) бэеэ дааһан