Дасхал 13

Нэрлүүлэгшэ ямар хэлэлгын хубяар гарааб?


1) Энэ дууладагнай хэн гээшэб? а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй үгэ
2) Дүрбэниинь байя гээ, дүшэниинь хэбтэе гээ.(таабари) а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй үгэ
3) Эрын һайн гэрэйнгээ газаа. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй үгэ
4) Ши зүб хэлэнэш. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй үгэ
5) Үхибүүд хадаһаа һолжоржо наадана. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Түлөөнэй үгэ