Дасхал 14

Үгтэһэн үгэнүүд соо томоор илгагдаһан үзэгүүдэй алиниинь бурууб?

ХаргЫ, эдЮр, эрье, мЫраг, бүмбэгА, хазҮҮр, түлхЮУр, гүйлдЭЭн, эдиршУУл.