Дасхал 14

Илгагдаһан юумэнэй нэрэнүүд ямар падежнүүдэй залгалтануудтайб?

Мал ажалтай[1] буряад арад намартаа, үүсын[2] үедэ, һээр шаадаг заншалтай[3] юм. Һээр[4] гээшэ шаахада таарамжатай яһан ха юм. Хүгшэн эмэ үхэрэй[5] һээр химэ ехэтэй бэлээр хухардаг, залуу үхэрэй һээр сула яһатай[6] хадаа нилээд бүхэ байдаг.

Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.: