Дасхал 16

Эдэ оньһон үгэнүүдэй илгагдаһан үгэнүүд хэды аялгантайб, тэдэнь хэлэнэй үзүүрэй гү, али хэлэнэй узуурай гү? Тооень таараха хүсэнэг соо бэшэгты.

Малда эжэл хэрэгтэй,
Хүндэ нүхэр хэрэгтэй.
Нүхэрөө хаража, бэрхэ болохо,
Һүүдэрээ хаража, гоё болохо.


хэлэнэй узуурайхэлэнэй үзүүрэй
малда
нүхэр
нүхэрөө
бэрхэ
хаража