Дасхал 17

* тэмдэгэй орондо хэрэгтэй аялгануудые табигты.


Саһан адхаржа, агрһ
Саглхд, одоо гоёл
Һарбгд хоёр гарр
Һабардан барибаб нэгень.