Дасхал 2

Тоогой нэрээр гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Гүйлдэжэ ябаһан моридой гурбадахинь түрүүлбэ.
2) Арбые арбанда үдхэхэдэ, зуу болодог.
3) Наран орожо, хоюулан гэртээ бусабабди.
4) Дүрбэниинь байя гэнэ, дүшэниинь хэбтэе гэнэ.