Дасхал 2

Түлөөнэй нэрээр гараһан элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэл ологты.

1) Шиниимни гарай альган яашоо гээшэб.
2) Энэ басаган гар бүмбэгэ наадаха дуратай.
3) Өөрынгөө ажалда оролдосотой хүдэлдэг.
4) Манайхин үглөөдэр ерэхэ.