Дасхал 2

Илгагдаһан түлөөнэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Номгон далай, шамайгаа[1] Энэ[2] үглөө орхижо, Нютагаа бусахам эжыдээ.

Хэлэлгын хуби
Түлөөнэй нэрэ:
Илгарал
нюурай:
зааһан:
асууһан:
хамтадхаһан:
тодо бэшэ:
илгаһан:
Тоо
нэгэнэй:
олоной:
Зохилдол
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
Хамаадал
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: